The trajectories and challenges of the development of inner peripheries in the new conditions of cohesion post SARS-CoV-2

5. Project literature (the literature list shows the publications included in the project description, with complete bibliographic data)

Amin S., 2004, Zmurszały kapitalizm [Obsolescent Capitalism], Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Anselin L., 1988, Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Bajerski A., 2008, Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych [Problems with delineating socio-economic peripheries], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 159–167.
Barca F., 2009, An agenda for a reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
Battaglini E., 2017, The sustainable territorial innovation of „inner peripheries.” The Lazio Region (Italy) case, Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 19 (1), 87–102.
Bivand R., Pobesma R.S., Gómez-Rubio V., 2013, Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, New York.
Brzeski C., Smith J., 2020, Four scenarios for the global economy after Covid-19, ING Economic and Financial Analysis. https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-19/
Castells M., 2004, Space of flows, space of places: materials for a theory of urbanism in the information age, (in:) S. Graham (ed.), The Cybercities Reader, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 82–93.
Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską [Factors of regional development and regional policy in Poland in the course of integration with the European Union], Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.
Churski P. (ed.), 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności [Wielkopolska region’s cohesion and competitiveness. Results of a research project as part of a subsidy competition of the Ministry of Regional Development on implementing structural funds on the level of the National Cohesion Strategy], CD version, UAM, Poznań.
Churski P. (ed.), 2014, The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Churski P., 2018, Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) – teoria i praktyka polityki regionalnej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna [Place-based policy – the theory and practice of regional policy], Regional Development and Regional Policy, 41, 31–50.
Churski P., Dubownik A., Adamiak C., Szyda B., 2020a, La política de cohesión en tiempos de globalización: Aprendiendo de la experiencia de Polonia, in: A. Vázquez Barquero, J.C. Rodríguez Cohard (eds.), Globalización y desarrollo de los territorios, Pirámide Publisher, in print.
Churski P., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., Perdał R., 2020b. European Regional Development and Socio-Economic Changes – Contemporary Perspectives. Economic Geography Series. Springer. (in print).
Churski P., Perdał R., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., 2018, Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych, [Redefining the regional development factors in the light of socio-economic mega trends], Studia Regionalne i Lokalne, 3 (73), 70–98.
CNBC, 2020, Goldman says downturn will be 4 times worse than housing crisis, then an ‘unprecedented’ recovery, https://www.cnbc.com/2020/04/14/goldman-downturn-will-be-four-times-worse-than-the-financial-crisis.html (accessed on 25.04.2020).
Copus, A., Mantino, F. and Noguera, J., 2017: Inner peripheries: An oxymoron or a real challenge for territorial cohesion?, Italian Journal of Planning Practice, 7 (1), 24–49.
Cresswell J.W., Poth C.N., 2017, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, SAGE, London.
Czapiewski, K., Janc, K., 2009: Internal peripheries of socio-economic development in Poland. In: A.D. Kovács (ed.), Old and new borderlines/frontiers/margins (Discussion Papers, Special). Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 109–121.
Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak Cz., Kaliński K. (2019), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego [European Union’s funds as a regional development factor], KPZK PAN, Warszawa.
ESPON, 2017, Inner Peripheries: National Territories Facing Challenges of Access to Basic Services of General Interest | ESPON, https://www.espon.eu/inner-peripheries.
ESPON, 2018, Inner peripheries in Europe Possible development strategies to overcome their marginalising effects, https://www.espon.eu/inner-peripheries-brief.
Forbes 2020, Przegrywamy z koronawirusem. Banki centralne wystrzelały się z amunicji [We are losing to Covid-19. The central banks out of ammunition], https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-i-jego-wplyw-na-gospodarke-dzialania-bankow-centralnych/n3vnbys (accessed on 25.04.2020).
Gill, I., 2010, Regional development policies: Place-based or people centred?, VoxEU.org, 10 October.
Gorzelak G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy [Poland’s regional development in Times of crises and reforms], Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 14.
GUS, 2019, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r. [Employment-related commuting in 2016], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w-2016-r-,20,1.html
Harvey D., 2016, The Ways of the World, Profile Books, London.
How Regions Grow, 2009, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.
Hudson R., 2004, Conceptualizing economies and their geographies: spaces, flows and circuits, Progress in Human Geography, 28, 4, 447–471.
Kaganskii V., 2013, Inner Periphery is a New Growing Zone of Russia’s Cultural Landscape, Regional Research of Russia, 3 (1), 21–31.
Kluza K., 2020, When rural boroughs turn into inner peripheries: a link between their socioeconomic characteristics and distance to large cities, Regional Studies, Regional Science 2020, 7 (1), 75–91.
Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., 2017. Measuring regional specialisation. New Approach. Palgrave Macmillan.
Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów [Doing Interviews], PWN, Warszawa.
Łasak P., 2017, Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego [Mechanisms of influencing and threats of the quantitative loosening policy], Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 104–116.
Markowski T., 2016, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju MAZOWSZE [Place capital as the goal of integrated planning of the development of MASOVIA], Studia Regionalne 18.
McCann P., Varga A., 2015, The Reforms to the Regional and Urban Policy of the European Union: EU Cohesion Policy, Regional Studies, 49 (8), 1255–1257.
Morse J.M., Niehaus L., 2009, Mixed Method Design: Principles and Procedures, Routledge, London.
Musil J., Müller J., 2008, Inner Peripheries of the Czech Republic as a Form of Social Exclusion, in: J. Musil (Ed.), Space and Time as Dimensions of Social Change, MatFyzPress, Prague, 45–64.
Noguera J., Copus A., 2016, Inner Peripheries: What are they? What policies do they need?, Agriregionieuropa, 12 (45).
Nystuen J.D., Dacey M.F., 1961, A graph theory interpretation of nodal regions, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 7, 29–42.
Ober A., Wodarski K., 2014. Identyfikacja i ocena ryzyka projektu badawczego w uczelni na etapie jego przygotowania [Identification and evaluation of a research project at a university at the stage of preparation thereof], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, 70, 327–338.
Páez A., Darren M.S., Morency C., 2012, Measuring accessibility: positive and normative implementations of various accessibility indicators, Journal of Transport Geography, 25, 141–153.
Partridge M. D., Rickman D. S., Olfert M. R., Tan Y., 2015, When Spatial Equilibrium Fails: Is Place-Based Policy Second Best?, Regional Studies, 49 (8), 1303–1325.
Pérez-Soba, M., van Eupen, M., Roupioz, L. F. S., & Schuiling, C., 2013, Inner Peripheries: a socio-economic territorial specificity: Final report, ESPON & University of Geneva, Geneva.
Pietrzykowski M., 2019, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich samorządach w latach 2004-2016 [Differences in socio-economic development in Polish self-governments in 2004-2016]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 274, 167–188.
Pontarollo N., Serpieri C., 2018, A composite policy tool to measure territorial resilience capacity. European Commission JRL Technical Reports.
Position Statements on the Role of EU Cohesion Policy to Face the Coronavirus/COVID-19 Crisis. Research Network on EU Cohesion Policy (CPnet), 2020. https://www.regionalstudies.org/news/cohesion-policy-for-coronavirus-and-beyond/
Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth, 2009, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
Reshaping Economic Geography, World Development Report 2009, 2009, The World Bank, Washington,.
Rodríguez-Pose A., 2017, The Revenge of the Places that Don’t Matter (And What to do About it), Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11 (1), 189–209.
Rodríguez-Pose A., 2020, Institutions and the fortunes of territories, Regional Science Policy & Practice. Advance online publication.
Rodríguez-Pose A., Garcilazo E., 2015, Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions, Regional Studies, 49 (), 1274–1290.
Servillo L., Russo A.P., Barbera F., 2016, Inner Peripheries: towards an EU place-based agenda on territorial peripherality, Italian Journal of Planning Practice, 6 (1).
Smętkowski M., 2015, Konwergencja gospodarcza i formy dyfuzji rozwoju w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej [Economic convergence and forms of development diffusion in Central and Eastern Europe]. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 324–338.
Sokołowski, D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji [The central nature of Poland’s larger cities. The role of the administrative factor and globalisation], Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, 11–23.
Sroczynski G., 2019, Sektor finansowy ogrywa demokrację, możemy się obudzić w świecie zamieszek i rewolucji [The financial sector is deceiving democracy; we may wake up to riots and revolutions], Gazeta.pl, https://next.gazeta.pl/next/7,151003,24456145,sektor-finansowy-ogrywa-demokracje-mozemy-sie-obudzic-w-swiecie.html (accessed on 10.12.2019.
Stevens J.P., 2009, Applied multivariate statistics for the social sciences, Routledge, New York.
Stiglitz J.E., Fitoussi J.P., Durand M., 2018, Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance, OECD.
Suchecki, B., 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i analizy analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Śleszyński P., 2014, Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006, Geographia Polonica, 87 (2), 317–320.
Śleszyński P., 2016, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze [Delimitation of medium-sized cities losing their social and economic functions], developed for the sake of the Strategy for Responsible Development, IGiPZ PAN, Warszawa.
Śleszyński P., 2018, Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce [Polish medium-sized cities. The assumptions and concept of deglomeration in Poland]. Klub Jagielloński, Warszawa.
Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych [Delimitation of areas of the government’s strategic intervention: growth areas and problem areas], IGiPZ PAN, Warszawa.
The Economist, 2020, The pandemic has sent public debt rocketing across the world, https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/05/the-pandemic-has-sent-public-debt-rocketing-across-the-world (accessed on 06.05.2020).
Thissen, M., Van Oort F., 2010, European Place-Based Development Policy and Sustainable Economic Agglomeration, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 101 (4), 473–480.
Thorpe J., Loughridge J., Picton M., 2020, The possible economic consequences of a novel coronavirus (COVID-19) pandemic, Australia Matters, PricewaterhouseCoopers.
Varga A., 2017, Place-based, spatially blind or both? Challenges in estimating the impacts of modern development policies: The case of the GMR policy impact modeling approach, International Regional Science Review, 40 (1), 12–37.
Whittlesey D., 1954, The regional concept and the regional method, in: P.E. James, C.F. Jones (eds.), American Geography; Inventory and Prospect, Syracuse.
Widuto A., 2019, Regional inequalities in the EU, European Parliamentary Research Service.
Wójcik, M., 2011, Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych [A rural periphery as reflected in geographic concepts], Studia Obszarów Wiejskich, 27, 19–34.
Wójcik, M., Dmochowska-Dudek, K., Jeziorska-Biel, P. and Tobiasz-Lis, P. (2018). Understanding strategies for overcoming peripherality: A Polish experience of transition, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 40 (40), 173–192.