Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2

5. Wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione w opisie projektu, zawierające pełne dane bibliograficzne)

Amin S., 2004, Zmurszały kapitalizm, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Anselin L., 1988, Spatial Econometrics: Methods and Model. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Bajerski A., 2008, Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXX, z.2.
Barca F., 2009, An agenda for a reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request o Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
Battaglini E., 2017, The sustainable territorial innovation of „inner peripheries.” The Lazio Region (Italy) case, Interdyscyplinary Political and Cultural Journal, 19 (1): 87-102.
Bentley G., Pugalis L., 2014, People-centred models, active regional development, space-blind policies and place-based approaches, Local Economy, Vol. 29 (4–5): 283–294.
Bivand R., Pobesma R.S., Gómez-Rubio V., 2013, Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, New York.
Brzeski C., Smith J., 2020, Four scenarios for the global economy after Covid-19, ING Economic and Financial Analysis. https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-19/
Castells M., 2004, Space of flows, space of places: materials for a theory of urbanism in the information age, (W:) (red.) S.Graham, The Cybercities Reader, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York: 82-93.
Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia nr 79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ss. 527.
Churski P. (red.), 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań. s. 734.
Churski P., 2014 (red.). The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ss. 198.
Churski P., 2018, Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) – teoria i praktyka polityki regionalnej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 41/2018, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 31-50.
Churski P., Perdał R., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., 2018a, Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, DOI: 10.7366/1509499537304.
Churski P., Dubownik A., Adamiak C., Szyda B., 2020, La política de cohesión en tiempos de globalización: Aprendiendo de la experiencia de Polonia, en impresión...
Churski P., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., Perdał R., 2020. European Regional Development and Socio-Economic Changes - Contemporary Perspectives. Economic Geography Series. Springer. (in print).
CNBC, 2020, Goldman says downturn will be 4 times worse than housing crisis, then an ‘unprecedented’ recovery, https://www.cnbc.com/2020/04/14/goldman-downturn-will-be-four-times-worse-than-the-financial-crisis.html, dostep 25.04.2020.
Copus, A., Mantino, F. and Noguera, J., 2017: Inner peripheries: An oxymoron or a real challenge for territorial cohesion? In: Italian Journal of Planning Practice, Vol. 7(1), pp. 24–49.
Cresswell J.W., Poth C.N., 2017, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, SAGE, London.
Czapiewski, K., Janc, K., 2009: Internal peripheries of socio-economic development in Poland. In: Kovács, A.D. editor, Old and new borderlines/frontiers/ margins (Discussion Papers, Special). Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pecs, pp. 109–121.
Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak Cz., Kaliński K. (2019), Fundusze Unii Europejskiej, jako czynnik rozwoju regiolnalnego, Studia KPZK PAN, Monografia, tom 1/193.
Economist 2020, The pandemic has sent public debt rocketing across the world, https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/05/the-pandemic-has-sent-public-debt-rocketing-across-the-world, dostęp 06.05.2020.
ESPON. 2017, “Inner Peripheries: National Territories Facing Challenges of Access to Basic Services of General Interest | ESPON.” https://www.espon.eu/inner-peripheries.
ESPON, 2018, Inner peripheries in Europe Possible development strategies to overcome their marginalising effects, https://www.espon.eu/inner-peripheries-brief.
Forbes 2020, Przegrywamy z koronawirusem. Banki centralne wystrzelały się z amunicji, https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-i-jego-wplyw-na-gospodarke-dzialania-bankow-centralnych/n3vnbys, dostęp 25.04.2020.
Garcilazo J.E., Martins J.O., Tompson W., 2010, Why policies may need to be place-based in order to be people-centred. http://voxeu.org/article/why-policies-may-need-be-place-based-order-be-people-centred (pobrano 5 lipca 2017).
Gill, I., 2010, Regional development policies: Place-based or people centred? VoxEU.org, 10, October 2010.
Gorzelak G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 14, Uniwersytet Warszawski.v GUS, 2019, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w-2016-r-,20,1.html
Harvey D., 2016, The Ways of the World, Profile Books, London.
How Regions Grow, Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009, Paris.
Hudson R., 2004, Conceptualizing economies and their geographies: spaces, flows and circuits, Progress in Human Geography, 28, 4: 447-471.
Kaganskii V., 2013, Inner Periphery is a New Growing Zone of Russia’s Cultural Landscape, Regional Research of Russia, 3:1, 21–31
Kluza K., 2020, When rural boroughs turn into inner peripheries: a link between their socioeconomic characteristics and distance to large cities, Regional Studies, Regional Science 2020, Vol. 7, No. 1, 75–91
Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., 2017. Measuring regional specialisation. New Approach. Palgrave Macmillan. Springer Nature: XXXI, 446. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51505-2
Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa.
Ladd, H., 1994, Spatially targeted economic development strategies: do they work? Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, 1: 193-218.
Łasak P., 2017, Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 319, Katowice, s. 104-116
Markowski T., 2016, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju MAZOWSZE Studia Regionalne nr 18/2016
Morse J.M., Niehaus L., 2009, Mixed Method Design: Principles and Procedures, Routledge, London.
Musil J., Müller J., 2008, Inner Peripheries of the Czech Republic as a Form of Social Exclusion in: J. Musil (Ed.), Space and Time as Dimensions of Social Change, MatFyzPress, Prague, 45–64.
McCann P., Varga A., 2015, The Reforms to the Regional and Urban Policy of the European Union: EU Cohesion Policy, Regional Studies, 49:8: 1255-1257.
Noguera J., Copus A., 2016, Inner Peripheries: What are they? What policies do they need?, Agriregionieuropa anno 12 n°45
Nystuen J.D., Dacey M.F., 1961, A graph theory interpretation of nodal regions, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 7, 29-42.
Ober A., Wodarski K., 2014. Identyfikacja i ocena ryzyka projektu badawczego w uczelni na etapie jego przygotowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 70, s. 327-338.
Partridge M. D., Rickman D. S., Olfert M. R., Tan Y., 2015, When Spatial Equilibrium Fails: Is Place-Based Policy Second Best? Regional Studies, 49, 8: 1303-1325.
Páez A., Darren M.S., Morency C., 2012, Measuring accessibility: positive and normative implementations of various accessibility indicators, Journal of Transport Geography, 25, 141–153.
Pérez-Soba, M., van Eupen, M., Roupioz, L. F. S., & Schuiling, C. (2013). Inner Peripheries: a socio-economic territorial specificity: Final report. Geneva, Switzerland: ESPON & University of Geneva.
Pietrzykowski M., (2019). Convergence in GDP per capita across the EU regions - spatial effects. Economics and Business Review, (2), 64-85. DOI:10.18559/ebr.2019.2.4
Pietrzykowski M., (2019). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich samorządach w latach 2004-2016. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, (274), 167-188.
Pietrzykowski M., (2020). The effectiveness of the European Union’s cohesion policy in the years 2000-2015, In: I. Musiałkowska, P. Idczak, O. Potluka (eds.) Successes & Failures in EU Cohesion Policy, de Gruyter, Warsaw, Berlin, pp. 7-21.
Pontarollo N., Serpieri C., 2018, A composite policy tool to measure territorial resilience capacity. Socio-Economic Planning Sciences.
Position Statements on the Role of EU Cohesion Policy to Face the Coronavirus/COVID-19 Crisis. Research Network on EU Cohesion Policy (CPnet). 2020. https://www.regionalstudies.org/news/cohesion-policy-for-coronavirus-and-beyond/.v Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth, Organization for Economic Cooperation and Development, 2009, Paris.v Reshaping Economic Geography, World Development Report 2009, The World Bank, Washington, DC.
Rodríguez-Pose A., Garcilazo E., 2015, Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions, Regional Studies, vol. 49, no. 8: 1274-1290.
Rodríguez-Pose A (2017) The Revenge of the Places that Don’t Matter (And What to do About it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 11(1): 189-209
Rodríguez-Pose A (2020) Institutions and the fortunes of territories. Regional Science Policy & Practice. DOI: 10.1111/rsp3.12277. 1-16.
Servillo L., Russo A.P., Barbera F., 2016, Inner Peripheries: towards an EU placebased agenda on territorial peripherality, Italian Journal of Planning Practice, vol VI, is.1
Smętkowski M., 2015, Konwergencja gospodarcza i formy dyfuzji rozwoju w Krajach Europey Środkowo-Wschodniej. Roczniki Ekonmiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, strony 324-338.
Sokołowski, D. 2011. Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, strony 11–23.v Sroczynski G. 2019, Sektor finansowy ogrywa demokrację, możemy się obudzić w świecie zamieszek i rewolucji, Gazeta.pl, https://next.gazeta.pl/next/7,151003,24456145,sektor-finansowy-ogrywa-demokracje-mozemy-sie-obudzic-w-swiecie.html, dostęp 10 grudnia 2019.
Stevens J.P., 2009, Applied multivariate statistics for the social sciences, Routledge, New York.
Śleszyński P., 2014, Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006, Geographia Polonica, 87, 2, 317–320.
Śleszyński P., 2016, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, IGiPZ PAN, Warszawa.
Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, IGiPZ PAN, Warszawa.v Śleszyński P., 2018, Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce. Klub Jagielloński, Warszawa, ss. 150.
Stiglitz J.E., Fitoussi J.P., Durand M., 2019, Poza PKB: Mierzmy to co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, OECD, Warszawa.
Thissen, M., Van Oort F., 2010, European Place-Based Development Policy and Sustainable Economic Agglomeration, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 101(4): 473–480.
Varga A (2017) Place-based, spatially blind or both? Challenges in estimating the impacts of modern development policies: The case of the GMR policy impact modeling approach. International Regional Science Review 40(1): 12-37.
Thorpe J., Loughridge J., Picton M., 2020, The possible economic consequences of a novel coronavirus (COVID-19) pandemic. Australia Matters, March 2020. PricewaterhouseCoopers
Whittlesey D., 1954. The regiona.l cencept and the regiona.l method. W: James P. E., Jones C.F. (eds.), American Geography; Inventory and Prospect, Syracuse.
Widuto A., 2019, Regional inequalities in the EU, European Parliamentary Research Service.
Wójcik, M., 2011, Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych, Studia Obszarów Wiejskich, 27, s. 19–34.
Wójcik, M., Dmochowska-Dudek, K., Jeziorska-Biel, P. and Tobiasz-Lis, P. (2018). Understanding strategies for overcoming periph­erality: A Polish experience of transition. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 40(40), 173–192. DOI: http://doi.org/10.2478/ bog-2018-0022